Nghị quyết 20/NQ-CP 2020 chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với khẩu trang y tế

CHÍNH PHỦ———–Số: 20/NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 NGHỊ QUYẾT Về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 ———- CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật […]

Nhập khẩu thiết bị định tuyến, điểm truy cập không dây

Thiết bị định tuyến, điểm truy cập không dây

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Điều 72. Điều khoản chuyển tiếp: Các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện […]

Nhập khẩu nguyên liệu về phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

Nguyện liệu phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì:  Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho […]

Nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Sản phẩm mật mã dân sự

1/ Căn cứ pháp lý: Căn cứ Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: Tại Điều 1 Nghị Định này quy định: Sản phẩm mật mã dân sự xuất nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành theo phụ lục II Nghị định này khi xuất khẩu, nhập khẩu phải xin giấy phép không phân biệt mục […]

Nhập khẩu chất tạo màu sơn

Chất tạo màu sơn

1/ Căn cứ pháp lý: Mặt hàng Solvent là một loại dung môi (hoá chất) được sử dụng nhiều trong các ứng dụng công nghiệp như  phụ gia nhiên liệu, sơn, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa,… Tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số […]

Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Điều 67 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: Tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nhập […]

Xuất khẩu rác thải điện tử

Rác thải điện tử

1/ Căn cứ pháp lý:   Mặt hàng rác thải điện tử xuất khẩu có mã EC 160215 thuộc danh mục chi tiết của các CTNH và chất thải có khả năng là CTNH theo Thông tư  36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. […]

Xuất khẩu bao bì hộp giấy

Bao bì hộp giấy

1/ Căn cứ pháp lý: Tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, mặt hàng bao bì hộp giấy không thuộc danh mục hàng cấm xuất hay hàng xuất khẩu có điều kiện. Tuy nhiên, nếu mặt hàng này chứa hoặc mang những yếu tố thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì […]

Xuất khẩu đá ốp lát

Đá ốp lát

 1/ Căn cứ pháp lý:        1/ Mặt hàng đá ốp lát: Khi xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục I về danh mục, tiêu chuẩn và điều kiện xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng  theo Thông số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây […]